Opis działania

Wykonanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

Art. 73 ustawy prawo wodne określa obiekty stanowiące melioracje wodne szczegółowe oraz rozciąga stosowanie przepisów dotyczących tych melioracji na inne obiekty.

Do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zalicza się m.in.:

 • rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie,
 • drenowania
 • rurociągi
 • stacje pomp do nawodnień ciśnieniowych,
 • ziemne stawy rybne,
 • groble na obszarach nawadnianych,
 • systemy nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych

- jeżeli służą celom polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz polegają na ochronie użytków rolnych przed powodziami.

Ponadto przepisy dotyczące urządzeń melioracji wodnych szczegółowych stosuje się odpowiednio do:

 • fitomelioracji oraz agromelioracji;
 • systemów przeciwerozyjnych;
 • zagospodarowania zmeliorowanych trwałych łąk lub pastwisk;
 • zagospodarowania nieużytków przeznaczonych na trwałe łąki lub pastwisk.

Ustawa prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409), wskazuje, że wykonywanie robót budowlanych polegających na wykonywaniu i przebudowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych nie wymaga pozwolenia na budowę, wymaga natomiast zgłoszenia robót budowlanych właściwemu organowi, czyli zazwyczaj właściwemu miejscowo staroście powiatu.

Wykonywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych ciąży na właścicielach gruntów, który są również, co warto podkreślić obowiązani do ponoszenia kosztów ich wykonania.

Jednakże ustawa prawo wodne dopuszcza możliwość wykonania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na koszt:

 1. Skarbu Państwa, jeżeli:
  • teren cechuje duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych, lub
  • urządzeniom melioracji wodnych szczegółowych grozi dekapitalizacja, lub
  • warunkiem restrukturyzacji rolnictwa jest regulacja stosunków wodnych w glebie;
 2. Skarbu Państwa przy współudziale publicznych środków wspólnotowych, o których mowa w art. 72 ust. 2, oraz innych środków publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w ustawie z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, za zwrotem przez zainteresowanych właścicieli gruntów części kosztów w formie opłaty inwestycyjnej.
  Opłata inwestycyjna, o której mowa w pkt 2) stanowi dochód budżetu państwa. Jej wysokość została ustalona sztywno - 20% kosztów wykonania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, które są określone w końcowym raporcie z realizacji inwestycji finansowych z udziałem publicznych środków wspólnotowych. Opłata ta pobierana jest w 15 równych rocznych ratach w terminie do dnia 30 października każdego roku, przy czym opłata inwestycyjna mniejsza od 1000 zł pobierana jest w 3 równych rocznych ratach.
  W zakresie wykonywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych znaczącą funkcję sprawuję marszałek województwa, który jest odpowiedzialny za programowanie, planowanie, nadzorowanie wykonywania tych urządzeń w przypadku wykonywania ich na koszt Skarbu Państwa .Rozstrzygnięcia w sprawach wykonania urządzenia urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na koszt Skarbu Państwa, podejmuje marszałek województwa w uzgodnieniu z wojewodą na wniosek spółki wodnej lub zainteresowanych właścicieli gruntów, w drodze decyzji. W przypadku wykonywania urządzeń melioracji wodnych na zasadach, o których mowa w pkt 2), wymagany jest wniosek spółki wodnej lub wnioski zainteresowanych właścicieli gruntów stanowiących co najmniej 75% powierzchni planowanych do zmeliorowania.
  Marszałek województwa ustala dla każdego zainteresowanego właściciela gruntów, w drodze decyzji, wysokość opłaty melioracyjnej albo opłaty inwestycyjnej, proporcjonalną do powierzchni gruntów, na które korzystny wpływ wywierają urządzenia melioracji wodnych szczegółowych. Właściciel gruntów, którego dotyczy decyzja jest obowiązany umożliwić wejście na grunt oraz do obiektów budowlanych w celu zaprojektowania i wykonania urządzeń melioracji wodnych.