Uzyskanie zgody właściciela wody

Woda nie jest rzeczą tylko dobrem i dlatego regulacje dotyczące jej nie są normowane w Kodeksie Cywilnym.

Problematykę własności wód reguluje w całości ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 poz. 469 ze zm.). Gospodarowanie wodami prowadzone jest zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju i całościowego traktowania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, przy uwzględnieniu ich ilości i jakości. Wody publiczne mogą służyć użyteczności publicznej pod warunkiem, że władztwo nad nimi sprawują organy i jednostki administracji publicznej. Według obecnych przepisów wody stanowią własność Skarbu Państwa, osób prawnych albo osób fizycznych. Te stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego są wodami publicznymi i nie podlegają obrotowi cywilnoprawnemu. Prawa i obowiązki właściciela wody w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa wykonuje marszałek województwa zgodnie z  art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne. W ramach udzielonego upoważnienia Dyrektorowi Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie znajduje się udzielenie zgody właściciela wody, o której mowa w art. 123 a ust. 4 pkt 4 ustawy Prawo wodne. Dyrektor WZMiUW w Warszawie w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego wykonuje prawa i obowiązki właściciela wody w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, jako zadanie z zakresu administracji rządowej w stosunku do wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa.

Realizacja inwestycji, o których mowa w art. 123 a ustawy Prawo wodne wymaga zgłoszenia wodnoprawnego (nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego), które inwestor składa do odpowiedniego terytorialnie organu.

Zgodnie z powyższym zgłoszenia wodnoprawnego właściwemu organowi wymaga:

  1. wykonanie pomostu do 25 m długości całkowitej;
  2. postój na wodach płynących obiektów pływających lub statków przeznaczonych w szczególności na cele mieszkaniowe lub usługowe;
  3. przejście napowietrznymi liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi nad wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne, o ile ma to wpływ na kształtowanie zasobów wodnych, a także przejście tymi liniami nad wałami przeciwpowodziowymi; 
  4. przejście liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi, lub innymi urządzeniami pod wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne; 
  5. wykonanie kąpieliska, wyznaczenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli, również na obszarze morza terytorialnego;
  6. odwadnianie wykopów budowlanych oraz odprowadzanie wód z wykopów budowlanych; 
  7. roboty w wodach oraz inne roboty, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i wód podziemnych, o ile zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie; 
  8. wykonywanie stawów zasilanych wodami gruntowymi, o powierzchni nieprzekraczającej 500 m² i głębokości nieprzekraczającej 2 m od powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem.

Do zgłoszenia wodnoprawnego inwestor dołącza m.in. zgodę właściciela wody.

Zgoda ta  powinna zezwalać na wykonanie urządzeń wodnych, obiektów, robót lub innych działań, których dotyczy składane zgłoszenie wodnoprawne.

O wydanie zgody właściciela wody należy wystąpić z pisemnym wnioskiem do odpowiedniego właściwego miejscowo Oddziału Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie.

Planowana inwestycja, będąca przedmiotem tego wniosku nie może naruszać interesu osób trzecich w tym również właściciela wody (Skarb Państwa).