Informacji publicznej

PODSTAWY PRAWNE:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 1764), zwana dalej „UoDIP”

O INFORMACJI PUBLICZNEJ:

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie (art.1 ust.1 UoDIP)
Przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi* (art.1 ust.2 UoDIP)
*-odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi dotyczą m. in. udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie oraz ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów
Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej (art.2 ust.1 UoDIP)

SPOSÓB WYSTĘPOWANIA O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na pisemny wniosek (art.10 ust.1 UoDIP)
Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku (art.10 ust.2 UoDIP)

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku (art.14 ust.1 UoDIP)
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się (art.14 ust.2 UoDIP)

ODMOWA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji (art.16 ust.1 UoDIP)

TERMIN UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku (art.10 ust.2 UoDIP)
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem art.13 ust. 2 i art. 15 ust. 2. (art.13 ust.1 UoDIP)
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (art.13 ust.2 UoDIP)

OPŁATY

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15 UoDIP
Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom (art.15 ust.1 UoDIP)
Podmiot, o którym mowa w art.15 ust.1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek (art.15 ust.2 UoDIP)