Ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeriolowanych gruntów

PODSTAWY PRAWNE:

Art. 70 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. 2015, poz. 469 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz.353 z późn. zm.), zwana dalej „UoUIŚ”

O EWIDENCJI WÓD, URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH ORAZ ZMELIOROWANYCH GRUNTÓW

Ewidencję wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów stanowią dokumenty i dane, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1403)

SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA EWIDENCJI WÓD, URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH ORAZ ZMELIOROWANYCH GRUNTÓW

Ewidencja wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów jest udostępniana do wglądu nieodpłatnie (art. 70 ust. 3 ustawy Prawo wodne)

Dokonanie wglądu do ewidencji możliwe jest we właściwym terytorialnie Inspektoracie WZMiUW w Warszawie

Dokonanie wglądu do ewidencji nie wymaga złożenia pisemnego wniosku

Materiały stanowiące ewidencję nie są wypożyczane, osoby zainteresowane mogą jednak wykonać kopie/fotokopie we własnym zakresie, tj. przy użyciu własnego sprzętu

Wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów oraz ich przesyłanie przez pracowników WZMiUW w Warszawie odbywa się, zgodnie z art. 70 ust. 3a ustawy Prawo wodne, na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i jest czynnością odpłatną

W przypadku udostępnienia informacji z ewidencji, obejmującego wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów oraz ich przesyłanie wymagane jest złożenie pisemnego wniosku o udostępnienie informacji (art.12 ust.1 UoUIŚ)

Bez pisemnego wniosku udostępnia się: 

 1. informację niewymagającą wyszukiwania
 2. w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, innej katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 333 i 915), lub innego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska, spowodowanego działalnością człowieka lub przyczynami naturalnymi – informacje znajdujące się w posiadaniu władz publicznych lub informacje przeznaczone dla władz publicznych, umożliwiające osobom, które mogą ucierpieć w wyniku tego zagrożenia, podjęcie działań w celu zapobieżenia lub zminimalizowania szkód wynikających z tego zagrożenia

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI

Udostępnianie informacji następuje w sposób i w formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponują władze publiczne, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku (art.15 ust.1 UoUIŚ)

Jeżeli informacja nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, władze publiczne powiadamiają pisemnie podmiot żądający informacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazują, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona (art.15 ust.2 UoUIŚ)

Jeżeli w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, podmiot żądający informacji nie poinformuje o wyborze sposobu lub formy udostępnienia spośród wskazanych w powiadomieniu, władze publiczne wydają decyzję o odmowie udostępnienia informacji (art.15 ust.2 UoUIŚ)

ODMOWA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI

Art.16 ust.1 UoUIŚ stanowi, że: Władze publiczne mogą odmówić udostępnienia informacji po rozważeniu interesu publicznego przemawiającego za udostępnieniem informacji w konkretnym przypadku, jeżeli udostępnienie tych informacji może naruszyć:

 1. ochronę danych przewidzianą przepisami o ochronie informacji niejawnych;
 2. przebieg toczącego się postępowania sądowego, dyscyplinarnego lub karnego;
 3. prawa własności intelektualnej, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.5)) lub w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410, z późn. zm.6));
 4. ochronę danych osobowych, dotyczących osób trzecich, jeżeli jest ona przewidziana odrębnymi przepisami prawa;
 5. ochronę informacji lub danych, dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli osoby te, nie mając obowiązku ich dostarczenia i nie mogąc być takim obowiązkiem obciążone, dostarczyły je dobrowolnie, chyba że wyraziły zgodę na ich udostępnianie;
 6. stan środowiska, którego informacja dotyczy, w szczególności przez ujawnienie ostoi lub siedliska roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową;
 7. ochronę informacji o wartości handlowej, w tym danych technologicznych, dostarczonych przez osoby trzecie i objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, jeżeli osoby te złożyły wniosek o wyłączenie tych informacji z udostępniania, zawierający szczegółowe uzasadnienie dotyczące możliwości pogorszenia ich pozycji konkurencyjnej;
 8. obronność i bezpieczeństwo państwa;
 9. bezpieczeństwo publiczne;
 10. ochronę tajemnicy statystycznej przewidzianą przepisami o statystyce publicznej

Art.16 ust.2 UoUIŚ stanowi, że: Władze publiczne mogą odmówić udostępnienia informacji, jeżeli: 

 1. wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania; 
 2. wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się; 
 3. wniosek jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania; 
 4. wniosek jest sformułowany w sposób zbyt ogólny

Odmowa udostępnienia informacji następuje w drodze decyzji (art.20 ust.1 UoUIŚ)

TERMIN UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI

Władze publiczne udostępniają informację o środowisku i jego ochronie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku (art.14 ust.1 UoUIŚ)

Termin, o którym mowa w ust. 1, może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy. W tym przypadku przepisy art. 35 § 5 i art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio (art.14 ust.2 UoUIŚ)

OPŁATY

Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie władz publicznych dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne (art.26 ust.1 UoUIŚ)

Za wyszukiwanie informacji, a także za przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie władze publiczne pobierają opłaty w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty (art.26 ust.2 UoUIŚ)

Szczegółowe stawki opłat, współczynniki różnicujące wysokość opłat, sposób naliczania opłat z uwzględnieniem przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, a także terminy i sposób uiszczania opłat określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. 2010, Nr 215, poz. 1415)