Zwolnienie od zakazów określonych w art. 88n ustawy Prawo wodne

W celu zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych zabrania się:

 • przejeżdżania przez wały oraz wzdłuż korony wałów pojazdami lub konno oraz przepędzania zwierząt, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych; (nie dotyczy przejeżdżania rowerem wzdłuż korony wałów)
 • uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów na wałach oraz w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału po stronie odpowietrznej; 
 • rozkopywania wałów, wbijania słupów, ustawiania znaków przez nieupoważnione osoby; 
 • wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału po stronie odpowietrznej; 
 • uszkadzania darniny lub innych umocnień skarp i korony wałów.

Marszałek Województwa Mazowieckiego w Warszawie może zwolnić od wymienionych wyżej zakazów, w drodze decyzji, jeżeli nie wpłynie to na szczelność i stabilność wałów przeciwpowodziowych.

Marszałek Województwa Mazowieckiego upoważnił Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie oraz Zastępcę Dyrektora WZMiUW w Warszawie do rozstrzygania, w jego imieniu, w sprawach dotyczących zwalniania od niektórych zakazów w zakresie zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • w drodze decyzji administracyjnej

PODSTAWA PRAWNA WYDANIA DECYZJI

 • art. 88 n ustawy  z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,

STRONY POSTĘPOWANIA

 • Stroną postępowania o wydanie decyzji jest wnioskodawca, właściciel wody i właściciel wału przeciwpowodziowego.

WNIOSEK I WYMAGANE DOKUMENTY
Podstawowe wymogi formalne wniosku:

 • Imię i nazwisko Wnioskodawcy
 • Adres zamieszkania/do korespondencji
 • Określenie podstawy prawnej
 • Nazwa zadania/inwestycji
 • Lokalizacja inwestycji (miejscowość , obręb, gmina, powiat)
 • Wykaz działek na których planowane są działania objęte zakazami wymienionych w art. 88n ust. 1 ustawy Prawo wodne,
 • podpis wnoszącego

Do wniosku o wydanie decyzji muszą być dołączone następujące dokumenty:

 1. charakterystyka planowanych działań wraz z podstawowymi danymi technicznymi i opisem planowanej technologii robót, zawierające m.in. następujące informacje:
  • wykaz obiektów/robót realizowanych w strefie ochronnej wału z uwzględnieniem elementów inwestycji do zrealizowania poniżej istniejącego terenu,
  • parametry wykopów (długość, szerokość, głębokość), minimalne odległości wykopów (projektowanych obiektów) od stopy wału po stronie odpowietrznej, rodzaje materiałów, średnice rurociągów itp.
  • sposób wykonania i zabezpieczenia wykopów, opis sposobu posadowienia obiektów kubaturowych (wykonanie fundamentów) oraz ułożenia elementów infrastruktury technicznej, 
 2. mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesionym schematem planowanych robót, 
  • lokalizacja wszystkich objętych wnioskiem projektowanych obiektów, także infrastruktury technicznej w stosunku do istniejącego wału przeciwpowodziowego wraz z naniesionymi minimalnymi odległościami od stopy wału po stronie odpowietrznej,
  •  oznaczenie wału oraz granicy 50-cio metrowej strefy ochronnej wału,
 3. badania hydrogeologiczne wraz z opinią dotyczącą wpływu tych robót na szczelność i stabilność wałów, sporządzone przez osobę uprawnioną, 
  • opinia powinna jednoznacznie oceniać wpływ planowanych robót na szczelność i stabilność wału przeciwpowodziowego zarówno w trakcje realizacji  jak i po wykonaniu inwestycji, 
  • osoba sporządzająca przedmiotowe dokumenty powinna posiadać stosowne kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi,
 4. dokument potwierdzający posiadanie przez sporządzającego opinię odpowiednich kwalifikacji do wykonywania prac geologicznych, 
 5. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - w przypadku działania w imieniu inwestora, 
 6. dowód/dowody wpłaty opłaty skarbowej, lub przywołanie aktu prawnego na podstawie którego jest się zwolnionym lub wyłączonym z obowiązku opłaty

Wniosek oraz załączone do niego dokumenty muszą być złożone w oryginale lub urzędowo poświadczone i opatrzone podpisami uprawnionych osób. Jeśli załączony dokument składa się z kilku stron, musi być przedłożony w formie uniemożliwiającej rozszycie albo każda luźna strona musi być podpisana przez uprawnioną osobę.

OPŁATY

Dokonanie czynności urzędowej związanej z wydaniem decyzji podlega opłacie skarbowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej i ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, 
Obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej,

Rachunek bankowy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa, 
nr konta: 18 1030 1508 0000 0005 5002 3113,

Stawki:

10 ZŁ za wydanie decyzji 
17 ZŁ za pełnomocnictwo.

W przypadku działania z upoważnienia inwestora wymagany jest dowód wpłaty opłaty skarbowej za każde pełnomocnictwo wniesione zgodnie z ww. przepisami,

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek wraz z dokumentami można przesłać pocztą lub złożyć osobiście do:

 1. właściwych miejscowo jednostek terenowych WZMiUW w Warszawie – adresy dostępne w zakładce „Kontakt” (link przekierowujący)
  lub
 2. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Sprawa będzie załatwiona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Początkiem biegu terminu załatwienia sprawy jest:

 • Dzień doręczenia kompletnego wniosku, lub
 • Dzień uzupełnienia braków formalnych wniosku o wymogi/dokumenty określone przepisami prawa. 

Do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.