Zgłoszenie wyznaczenia szlaku turystycznego pieszego lub rowerowgo na wale przeciwpowodziowym

Wyznaczenie szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego na wale przeciwpowodziowym wymaga zgłoszenia marszałkowi województwa.

Marszałek Województwa Mazowieckiego upoważnił Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie do rozstrzygania, w jego imieniu, w sprawach dotyczących zgłoszeń wyznaczenia szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego na wale przeciwpowodziowym.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • milcząca zgoda - gdy planowane czynności nie spowodują pogorszenia stanu środowiska lub nie zagrażają szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych. Na wniosek zainteresowanego możliwe jest pisemne potwierdzenie braku sprzeciwu, co do realizacji robót wymienionych w zgłoszeniu.
 • sprzeciw wniesiony w formie decyzji administracyjnej - gdy planowane czynności mogą spowodować pogorszenie stanu środowiska lub zagrażają szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych,
 • sprzeciw wniesiony w formie decyzji administracyjnej - gdy zgłaszający nie uzupełnił braków zgłoszenia w terminie.

PODSTAWA PRAWNA 

art. 88 n  ust. 2e i 2c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,

ZGŁOSZENIE I WYMAGANE DOKUMENTY

Wymogi formalne zgłoszenia:

 • dane inwestora (imię i nazwisko lub nazwa instytucji, adres)
 • rodzaj, zakres i sposób wykonania czynności, 
 • usytuowanie czynności, 
 • termin rozpoczęcia czynności.

Do zgłoszenia winny być dołączone w oryginale lub urzędowo poświadczone i opatrzone podpisami uprawnionych osób następujące dokumenty:

 1. zgoda właściciela wału przeciwpowodziowego na lokalizacje szlaku,
 2. charakterystyka planowanych działań,
 3. opis planowanej do zastosowania techniki montażu oznakowania,
 4. mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:2000 lub 1:1000 z naniesieniem przebiegu szlaku oraz zaznaczeniem drogowskazów i tablic,
 5. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - w przypadku działania w imieniu inwestora,
 6. dowód opłaty  za pełnomocnictwo - w przypadku działania w imieniu inwestora.

rachunek bankowy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa, 
nr konta: 18 1030 1508 0000 0005 5002 3113,
kwota:17 ZŁ 
W przypadku działania z upoważnienia inwestora wymagany jest dowód wpłaty opłaty skarbowej za każde pełnomocnictwo wniesione zgodnie z ww. przepisami.

Zgłoszenie oraz załączone do niego dokumenty muszą być złożone w oryginale lub urzędowo poświadczone i opatrzone podpisami uprawnionych osób. Jeśli załączony dokument składa się z kilku stron, musi być przedłożony w formie uniemożliwiającej rozszycie albo każda luźna strona musi być podpisana przez uprawnioną osobę.

MIEJSCE SKŁADANIA ZGŁOSZENIA

Wniosek wraz z dokumentami można przesłać pocztą lub złożyć osobiście do:

 1. właściwych miejscowo jednostek terenowych WZMiUW w Warszawie – adresy dostępne w zakładce Kontakt.
  lub
 2. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

W  terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia zostanie dokonana ocena i analiza zgłoszenia oraz wydany i wysłany do zgłaszającego ewentualny sprzeciw albo postanowienie o nałożeniu obowiązku uzupełnienia zgłoszenia. Brak odpowiedzi w ww. terminie, oznacza zgodę na wykonanie określonych w zgłoszeniu robót budowlanych.

Początkiem biegu 30-dniowego terminu jest:

 • dzień następny po dniu, w którym doręczono zgłoszenie,
 • w przypadku nałożenia obowiązku uzupełnienia zgłoszenia – dzień następny po dniu, w którym zgłoszenie zostało uzupełnione.