Zgłoszenie budowy, przebudowy lub remontu drogi rowerowej na wale przeciwpowodziowym

Budowa, przebudowa lub remont drogi rowerowej na wale przeciwpowodziowym wymaga zgłoszenia marszałkowi województwa.

Marszałek Województwa Mazowieckiego upoważnił Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie oraz Zastępce Dyrektora WZMiUW do rozstrzygania, w jego imieniu, w sprawach dotyczących zgłoszeń budowy, przebudowy lub remontu dróg rowerowych na wałach przeciwpowodziowych.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • milcząca zgoda - gdy planowane roboty nie spowodują pogorszenia stanu środowiska lub nie zagrażają szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych. Na wniosek strony, w drodze postanowienia, wydawane jest zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy.
 • sprzeciw wniesiony w formie decyzji administracyjnej - gdy planowane roboty mogą spowodować pogorszenie stanu środowiska lub zagrażają szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych,
 • sprzeciw wniesiony w formie decyzji administracyjnej - gdy zgłaszający nie uzupełnił braków zgłoszenia w terminie.

PODSTAWA PRAWNA

art. 88 n  ust. 2e i 2c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,

ZGŁOSZENIE I WYMAGANE DOKUMENTY

Wymogi formalne zgłoszenia: 

 • dane inwestora (imię i nazwisko lub nazwa instytucji, adres),
 • rodzaj, zakres i sposób wykonania robót, 
 • usytuowanie robót,
 • termin rozpoczęcia robót.

Do zgłoszenia winny być dołączone w oryginale lub urzędowo poświadczone i opatrzone podpisami uprawnionych osób następujące dokumenty:

 1. charakterystyka planowanych działań wraz z podstawowymi danymi technicznymi i opisem planowanej technologii robót, zawierająca informacje m.in. takie jak parametry drogi, parametry wykopów, rodzaje materiałów, sposób wykonania i zabezpieczenia drogi itp.
 2. mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesionym schematem planowanych robót
 3. badania hydrogeologiczne wraz z opinią dotyczącą wpływu tych robót na szczelność i stabilność wałów, sporządzone przez osobę uprawnioną 
  • opinia powinna jednoznacznie określać wpływ planowanych robót na szczelność i stabilność wału przeciwpowodziowego zarówno w trakcje jak i po realizacji inwestycji, 
  • osoba sporządzająca przedmiotowe dokumenty powinna posiadać stosowne kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi,
 4. dokument potwierdzający posiadanie przez sporządzającego opinię odpowiednich kwalifikacji do wykonywania prac geologicznych
 5. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - w przypadku działania w imieniu inwestora, 
 6. dowód opłaty za pełnomocnictwo – w przypadku działania w imieniu inwestora,

rachunek bankowy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa, 
nr konta: 18 1030 1508 0000 0005 5002 3113,
kwota: 17 ZŁ 
W przypadku działania z upoważnienia inwestora wymagany jest dowód wpłaty opłaty skarbowej za każde pełnomocnictwo wniesione zgodnie z ww. przepisami,

Zgłoszenie oraz załączone do niego dokumenty muszą być złożone w oryginale lub urzędowo poświadczone i opatrzone podpisami uprawnionych osób. Jeśli załączony dokument składa się z kilku stron, musi być przedłożony w formie uniemożliwiającej rozszycie albo każda luźna strona musi być podpisana przez uprawnioną osobę.

MIEJSCE SKŁADANIA ZGŁOSZENIA

Wniosek wraz z dokumentami można przesłać pocztą lub złożyć osobiście do:

 1. właściwych miejscowo jednostek terenowych WZMiUW w Warszawie – adresy dostępne w zakładce Kontakt)
  lub
 2. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

W  terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia zostanie dokonana ocena i analiza zgłoszenia oraz wydany i wysłany do zgłaszającego ewentualny sprzeciw albo postanowienie o nałożeniu obowiązku uzupełnienia zgłoszenia. Brak odpowiedzi w ww. terminie, oznacza zgodę na wykonanie określonych w zgłoszeniu robót budowlanych.

Początkiem biegu 30-dniowego terminu jest:

 • dzień następny po dniu, w którym doręczono kompletne zgłoszenie,
 • w przypadku nałożenia obowiązku uzupełnienia zgłoszenia – dzień następny po dniu, w którym zgłoszenie zostało uzupełnione.