Postanowienia

OPIS PROCESU WYDAWANIA W WOJEWÓDZKIM ZARZĄDZIE MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WARSZAWIE POSTANOWIEŃ W SPRAWIE:

● UZGODNIENIA PROJEKTU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI 
   INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
● UZGODNIENIA PROJEKTU DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie działając z upoważnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego, jako organ właściwy w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych, uzgadnia w drodze postanowienia, projekty decyzji administracyjnych, o których mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wydawane przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.
Szczegółowe zasady postępowania przy dokonywaniu uzgodnień zostały w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Nr 1/2017 z dnia 17 stycznia 2017 r.

Akty prawne regulujące uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i projektów decyzji o warunkach zabudowy:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.),

Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryk sprawy (Dz. U. z 2012 r. poz. 250 z późn. zm.).

W przypadku przesłania, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, projektu decyzji bezpośrednio do właściwego terenowo Inspektoratu WZMiUW w Warszawie czas dokonania uzgodnienia ulega skróceniu.