Zapewnienie szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych

W celu zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych zabrania się:

  • przejeżdżania przez wały oraz wzdłuż korony wałów pojazdami lub konno oraz przepędzania zwierząt, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych; (nie dotyczy przejeżdżania rowerem wzdłuż korony wałów)
  • uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów na wałach oraz w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału po stronie odpowietrznej; 
  • rozkopywania wałów, wbijania słupów, ustawiania znaków przez nieupoważnione osoby; 
  • wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału po stronie odpowietrznej; 
  • uszkadzania darniny lub innych umocnień skarp i korony wałów.

Powyższych zakazów nie stosuje się do robót związanych z utrzymaniem, odbudową, rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych a także do robót związanych z budową, przebudową lub remontem dróg rowerowych lub czynności związanych z wyznaczeniem szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego.

Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, działając z upoważnienie Marszałka Województwa Mazowieckiego, może zwolnić od wymienionych wyżej zakazów, w drodze decyzji, jeżeli nie wpłynie to na szczelność i stabilność wałów przeciwpowodziowych.

Szczegółowe informacje w sprawie wniosku o zwolnienie z ww. zakazów znajdują się w zakładce "Załatw sprawę -Decyzje".

W przypadku wykonania robót lub czynności bez stosownej decyzji zostanie wydany nakaz przywrócenia stanu nieutrudniającego ochrony przed powodzią, na koszt tego, kto wykonał te roboty lub czynności. W razie nie wywiązania się z nakazanych obowiązków, zastosowanie będą miały przepisy karne przewidziane w art. 190 ustawy Prawo wodne oraz przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Budowa, przebudowa lub remont drogi rowerowej oraz wyznaczenie szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego na wale przeciwpowodziowym wymaga zgłoszenia marszałkowi województwa. Marszałek Województwa Mazowieckiego upoważnił Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie do rozstrzygania, w jego imieniu, w sprawach dotyczących przedmiotowych zgłoszeń.

Szczegółowe informacje w sprawie wymogów zgłoszenia znajdują się w zakładce "Załatw sprawę -Decyzje".