Utrzymanie wód i urządzeń

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego, realizuje zadania z zakresu utrzymania wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, służących polepszeniu zdolności produkcyjnej gleby i ułatwieniu jej uprawy, oraz pozostałych wód niewymienionych w pkt 1-3 art. 11 ustawy Prawo wodne, a także z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych. Zgodnie z prowadzoną ewidencją wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów WZMiUW w Warszawie utrzymuje m.in. ponad 7750 km cieków naturalnych, 208 km kanałów oraz 602 km wałów przeciwpowodziowych chroniących obszar o łącznej powierzchni103395 ha.