WFOŚiGW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie oferuje pomoc dla projektów służących osiągnięcia celu strategicznego jakim jest:

Poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku w województwie mazowieckim.

Podstawowymi formami pomocy finansowej stosowanymi przez Fundusz są:

 • preferencyjne pożyczki, w tym pożyczki przeznaczone na finansowanie wkładu krajowego w realizację przedsięwzięć z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz pożyczki pomostowe, zapewniające finansowanie inwestycji do czasu otrzymania przez wnioskodawcę środków z Unii Europejskiej (niepodlegające umorzeniu).
 • dotacje,
 • dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych,
 • częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych,
 • przekazanie środków dla państwowych jednostek budżetowych,
 • nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej,
 • umorzenia pożyczek.

Dotacje dla zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych udzielane są do wysokości 50 % kosztów kwalifikowalnych. W przypadku zadań nieinwestycyjnych z zakresu: edukacji ekologicznej, ochrony przyrody, opracowania opinii, ocen oraz badań naukowych, monitoringu środowiska i tworzenia systemów kontrolno-pomiarowych, likwidacji skutków oraz zapobiegania poważnym awariom, a także zadrzewień i zalesień wykonywanych w ramach programu zwiększenia lesistości kraju, wysokość dotacji może wynieść do 100 % kosztów kwalifikowanych.

Tytuł Programu:

 1. GW – 3: Budowa i przebudowa urządzeń oraz obiektów hydrotechnicznych poprawiających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, a także usuwanie skutków powodzi
 2. GW – 4: Poprawa jakości wody pitnej poprzez budowę, przebudowę i remont stacji uzdatniania wody
 3. GW – 6:  Zadania z zakresu gospodarki wodnej. 

W 2013 roku Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadań:

 1. Rzeka Liwiec km 55+750-54+450. Przebudowa śluzy w km 1+220 prawostronnego wału oraz remont wału od km 0+000-1+900 wraz z przebudową – modernizacją jazu w km 54+450 rzeki Liwiec w m. Węgrów.
  Umowa dotacji Nr 0452/13/GW/D na kwotę 1 655 868,42 zł
  Zakres wykonanych prac:
  • Remont wałów od km 0+000-1+889 – roboty uszczelnieniowe, roboty ziemne, roboty konstrukcyjne;
  • Przebudowa śluzy w km 1+292 prawostronnego wału rzeki Liwiec – roboty konstrukcyjne, roboty wykończeniowe;
  • Przebudowa – modernizacja jazu w km 54+450 rzeki Liwiec – roboty demontażowe i rozbiórkowe, roboty remontowe, roboty elektryczne;
  • Nadzór autorski.
 2. Doposażenie Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego w Kamionie w sprzęt służący ochronie przeciwpowodziowej
  Umowa dotacji nr 0847/13/GW/D na kwotę 101 110,00 zł
  Zakup:
  • Zapory przeciwpowodziowe.
 3. Doposażenie Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego w  Kamionie w sprzęt do utrzymania i konserwacji cieków wodnych, urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz wałów przeciwpowodziowych w celu ochrony przeciwpowodziowej.
  Umowa dotacji nr 0383/13/GW/D na kwotę 590 022,80 zł
  ​Zakup:
  • Ciągnik o mocy 110 KM.
 4. Likwidacja przecieków i przywrócenie stateczności prawego wału wstecznego rzeki Bzury gm. Młodzieszyn i Brochów
  Umowa dotacji nr 0758/13/GW/D na kwotę 584 762,21 zł
  Zakres wykonanych prac:
  • Roboty budowlano – montażowe;
 5. Likwidacja przecieków wałów Doliny Białobrzegi gm. Słupno i Bodzanów
  Umowa dotacji nr 0366/13/GW/D na kwotę 927 735,73 zł
  ​Zakres wykonanych prac:
  • Roboty przygotowawcze;
  • Przesłona przeciwfiltracyjne;
  • Roboty ziemne.
 6. Likwidacja przecieków wałów Doliny Rakowo – Drwały, gm. Wyszogród – Etap II
  Umowa dotacji nr 0381/13/GW/D na kwotę 1 331 613,96 zł
  Zakres wykonanych prac: 
  • Przesłona przeciwfiltacyjna;
  • Roboty ziemne.

W 2015 roku Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadań:

 1. Przebudowa prawobrzeżnego wału rzeki Jeziorki, gm. Konstancin – Jeziorna
  Umowa dotacji nr 0849/15GW/D na kwotę 2 014 062,00 zł
  ​Zakres wykonanych prac:
  • Roboty budowlano – montażowe.
 2. Remont pompowni Wykowo gm. Słupno
  Umowa dotacji nr 0765/15/GW/D na kwotę 985 938,00 zł
  Zakres wykonanych prac:
  • Urządzenia technologiczne, armatura w instalacjach technologicznych w budynku pompowni, komorze zrzutowej, instalacja grzewcza, wentylacyjna, wodociągowa;
  • Instalacje elektryczne, AKPiA pompowni, układ zdalnego sterowania i wizualizacja;
  • Roboty budowlano – montażowe w budynku pompowni, komorze zrzutowej, budynku trafostacji;
  • Rozruch technologiczny;
  • Nadzór inwestorski.

W 2016 roku Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadań:

 1. Remont pompowni Wykowo gm. Słupno
  Umowa dotacji nr 0765/15/GW/D na kwotę 295 781,46 zł
  Zakres wykonanych prac:
  • prace programistyczne obsługi pompowni; 
  • doposażenie pompowni w sprzęt w BHP i P-POŻ;
  • rozruch technologiczny;
  • szkolenie pracowników obsługujących pompownię.
 2. Przebudowa jazu na rzece Srebrna w km 6+780 oraz progu na cieku bez nazwy w km 0+050 w Mińsku Mazowieckim
  Umowa dotacji Nr 1149/16/GW/D na kwotę 412 929,34 zł 
  ​Zakres planowanych prac:
  • Przebudowa jazu na rzece Srebrna w km 6+780;
  • Wykonanie progu na cieku bez nazwy w km 0+055;
  • Przełożenie kanału deszczowego.
 3. Rzeka Wierzbica – udrożnienie koryta wraz z odbudową budowli regulacyjnych i przebudową przepustów w km 25+955-31+475
  Umowa dotacji Nr 0250/16/GW/D na kwotę 420 155,96 zł
  ​Zakres wykonanych prac: 
  • Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;
  • Roboty ziemne i umocnienia;
  • Odbudowa bystrotoku;
  • Rozbudowa, odbudowa przepustów;
  • Odbudowa wylotów drenarskich.