DWO

Od kilku lat Wojewoda Mazowiecki przyznaje dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie dotację z przeznaczeniem na „Dokumentacje, wykupy i odszkodowania oraz wydatki inwestycyjne związane z realizację melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych”, która pozwala na wypełnianie obowiązków inwestora tj. zorganizowanie procesu budowy, w tym m.in. opracowanie projektu budowlanego zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jedn. tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.).

Zgodnie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) realizacja zadań z zakresu administracji rządowej winna następować w ramach Planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na dany rok budżetowy. Przygotowanie projektu do realizacji jest jednak procesem skomplikowanym i długofalowym. Szczególnie w dobie finansowania inwestycji z zakresu melioracji wodnych przy wsparciu środków z budżetu Unii Europejskiej. Przyznawana rokrocznie dotacja zapewnia  ciągłość w wieloletnim planowaniu inwestycyjnym, celem realizacji kolejnych kroków pozwalających na aplikowanie o środki zewnętrzne, dla priorytetowych w województwie inwestycji związanych z gospodarką wodną. Bowiem odpowiednio wcześnie przygotowane projekty mają  większą szansę na uzyskanie dofinansowania, a ich realizacja przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców Mazowsza.

W ramach przyznawanych na ten cel limitów Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie zleca przygotowanie przyszłościowej dokumentacji projektowej/geodezyjnej niezbędnej do realizacji zadań inwestycyjnych, prowadzi sprawy terenowo- prawne dotyczące przejęcia, pozyskania, dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, zleca: nadzory, ustalenia linii brzegowej oraz roboty budowlano – montażowe, a  także wydatkuje środki na wszystkie  inne niezbędne czynności związane z procesem inwestycyjnym zgodnie z celem dotacji.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

  • W roku 2012 zrealizował 21 zadań na kwotę    310 tys. zł.
  • W roku 2013 zrealizował 36 zadań na kwotę 1 844 tys. zł.
  • W roku 2014 zrealizował 57 zadań na kwotę 3 363 tys. zł.
  • W roku 2015 zrealizował 61 zadań na kwotę 5 973 tys. zł.
  • W roku 2016 zrealizował 49 zadań na kwotę 5 984 tys. zł.