ZPORR 2004 - 2006

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004 - 2006

Priorytet  1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
Działanie 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) przyjęty rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz.U. Nr 166, poz. 1745), był jednym z programów operacyjnych, które służyły do realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006. Program ten rozwijał cele NPR, określając priorytety, kierunki i wysokość środków przeznaczonych na realizację polityki regionalnej państwa, które były uruchamiane z udziałem funduszy strukturalnych w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Przedstawione w programie wybory strategiczne były zgodne z kierunkami określonymi w Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2001-2006 (NSRR), natomiast zasady wdrażania programu opierały się na regulacjach funduszy strukturalnych UE oraz na krajowych regulacjach dotyczących finansów publicznych, pomocy publicznej i podziału odpowiedzialności w prowadzeniu i realizacji polityki regionalnej pomiędzy rządem, a samorządami terytorialnymi..

Cele działania:

Działanie ma na celu ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza, wód i gleb, poprawę stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a także poprawę zarządzania środowiskiem. W wyniku realizacji powyższych celów nastąpi poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawią się także warunki życia mieszkańców oraz stworzone zostaną korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw działających zgodnie z zasadami poszanowania środowiska. Realizacja projektów powinna przyczynić się do osiągnięcia standardów w zakresie ochrony środowiska zawartych w Dyrektywach przeniesionych na grunt polskiego prawa.  

Opis działania:

W ramach działania przewidziane były do realizacji projekty, które miały pozytywny wpływ na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej oraz były zgodne ze standardami w zakresie ochrony środowiska wymaganymi w Dyrektywach.
Głównym źródłem finansowania były środki pochodzące z Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w wysokości 308 286 948 euro, a wsparcie finansowe z krajowych …środków publicznych wynosiło 102 766 612 euro.
Poniżej przedstawiono rodzaje projektów, które kwalifikowały się do realizacji w ramach powyższego działania

  1. Regulacja cieków wodnych (pogłębianie, zapory, stabilizacja brzegów, prace remontowe w korytach rzecznych, itd.), która poprawia bilans wodny i uwzględnia potrzeby ochrony przyrody
  2. Tworzenie polderów (w tym zalesienie) oraz odtwarzanie naturalnych terenów zalewowych
  3. Budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi
  4. Budowa i modernizacja małych zbiorników retencyjnych i stopni wodnych w ramach tzw. „małej retencji”
  5. Ochrona brzegów morskich

Beneficjentem końcowym w ramach tego działania był Samorząd Województwa Mazowieckiego, którego reprezentował Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie. 

W ramach tego programu zostały zrealizowane 3 następujące projekty:

  1. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w bezpośrednim otoczeniu zbiornika  wodnego Domaniów”

 

Nazwa komórki/jednostki odpowiedzialnej za projekt

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego

Nazwa Programu, w ramach którego realizowany jest/będzie projekt

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006

Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

Tytuł projektu
 

Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w bezpośrednim otoczeniu zbiornika wodnego Domaniów

Lider projektu

Województwo mazowieckie

Partnerzy/
Uczestnicy projektu

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w  Radomiu

Główne cele projektu

Zapewnienie właściwej jakości wody do potrzeb komunalnych dla mieszkańców wsi Domaniów oraz ograniczenie ilości  zanieczyszczeń przedostających się do wody i gleby
z terenu miejscowości Rogowa, Mniszek i Domaniów. Poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa warunków życia mieszkańców.

Główne rezultaty projektu (osiągnięte i przewidywane)

Poprawa  jakości wody, ograniczenie ilości zanieczyszczeń , poprawa stanu środowiska naturalnego oraz poprawa warunków życia mieszkańców

Okres realizacji projektu (planowany lub rzeczywisty) miesiąc i rok

 

 

2004.08.06 – 2007.11.21

Budżet wg źródeł finansowania projektu
(w zł i euro)

Ogółem

w tym:

Środki UE

(podać nazwę funduszu/Programu)

Budżet woj. mazowieckiego

 

 

10 916 100,00

 

6 815 822,26

EFRR

 

 

738 500,00

 

Inne istotne informacje o projekcie

 

Data otrzymania ostatniej  refundacji -   10.04.2008 r.

 

 
  1. „Remont obwałowań zbiornika „Troszyn” na długości 5,100 km w gm. Gąbin  i  Słubice, pow. Płock”

 

Nazwa komórki/jednostki odpowiedzialnej za projekt

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego

 

 

 

 

Nazwa Programu, w ramach którego realizowany jest/będzie projektu

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Priorytet I – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

 

Tytuł projektu
w języku polskim

„Remont obwałowań zbiornika „Troszyn” na długości 5,100 km w gm. Gąbin i Słubice, pow. Płock”

 

 

Lider projektu

Województwo Mazowieckie

 

Partnerzy/
Uczestnicy projektu

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku

 

 

Główne cele projektu

Remontowane obwałowania suchego zbiornika retencyjnego „Troszyn” stworzą warunki do pełnienia przez ten obiekt bardzo ważnej funkcji przeciwpowodziowej w ochronie przed zalaniem lub podtopieniem terenów centralnej niziny Iłowsko-Dobrzykowskiej. Zbiornik dostosowany będzie do utrzymania w swej czaszy stałej objętości wody, w czasie który wyniknie z warunków funkcjonowania i eksploatacji systemu przeciwpowodziowego w/w doliny. Odciąży to na okres dłuższy dwie pompownie odwadniające: Dobrzyków i Wiączenin. Po remoncie obwałowań poprawią się zdecydowanie warunki komunikacyjne w dolinie, nawet wówczas gdy na obszarze tym występują zagrożenia powodziowe. Inwestycja ta pozwoli, w sposób racjonalny wykorzystać potencjalne możliwości produkcyjne terenów rolnych oraz stworzy szansę na wykorzystanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych doliny. 

 

Główne działania prowadzone i przewidywane w ramach projektu

Roboty przygotowawcze, przebudowa korpusu wału, drogi i nawierzchnie przejazdów wałowych, budowa rowów opaskowych, roboty wykończeniowe.

 

 

Główne rezultaty projektu (osiągnięte i przewidywane)

1. Wzrost bezpieczeństwa życia ludzi zagrożonych powodzią

2. Uniknięcie kosztownych, stresujących ludzi i zwierzęta gospodarskie ewakuacji, usunięcie  

     szkód związanych z ewakuacją

3. Oszczędności i korzyści uzyskane w sytuacji, gdy w najbliższym czasie nie wystąpi konieczność prowadzenia częstych konserwacji kanałów podstawowych systemów melioracyjnych, napraw i remontów urządzeń bezpośredniej ochrony przeciwpowodziowej, niekiedy trudnych do usunięcia szkód i skutków degradacji gleb rolniczych niszczonych w wyniku ich zapiaszczenia, erozji itp.

 

Okres realizacji projektu (planowany lub rzeczywisty) miesiąc i rok

 

 

2005.12.05 – 2006.12.29

 

 

 

 

 

Budżet wg źródeł finansowania projektu
(w zł i euro)

      Ogółem

 

 

 

                                                 w tym:

 

Środki UE

(podać nazwę funduszu/Programu)

Budżet woj. mazowieckiego

Budżet państwa

Inne/jakie?

 

 

3 133 700,92

 

 

2 260 503,00

EFRR

 

1 625,00

--

751 876,23

WFOŚiGW

 

Inne istotne informacje o projekcie

 

 

Data otrzymania ostatniej refundacji – 08.08.2007 r.

 

 
  1. „Przebudowa–modernizacja obwałowań rzeki Wisły w km 35+000 do 45+000,gm. Maciejowice”

 

Nazwa komórki/jednostki odpowiedzialnej za projekt

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego

 

 

Nazwa Programu, w ramach którego realizowany jest/będzie projekt

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

 

Tytuł projektu
w języku polskim

Przebudowa – modernizacja obwałowań rzeki Wisły w km 35+000 do 45+000, gm. Maciejowice

Lider projektu

Województwo mazowieckie

Partnerzy/
Uczestnicy projektu

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie,

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Odział w Sokołowie Podlaskim

Główne cele projektu

Planowane roboty nie zmienią krajobrazu, charakteru i sposobu użytkowania doliny, gdyż dotyczą modernizacji urządzeń wodnych od dawna istniejących, będących trwałym elementem ekosystemu doliny. W wyniku zrealizowania inwestycji na terenie Doliny Maciejowskiej nastąpi pełne zabezpieczenie przed powodzią, a zwłaszcza ochrona życia i mienia ludzi oraz usunięcie, niekiedy trudnych do usunięcia szkód i skutków degradacji gleb rolniczych niszczonych w wyniku ich zapiaszczenia, erozji, itp.

Główne działania prowadzone i przewidywane w ramach projektu

Przedmiotem Projektu jest przebudowa (modernizacja) wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w sposób zapewniający spełnienie wymogów obowiązujących norm i przepisów. Projekt swym zakresem obejmuje odcinek wału o długości 10,0km, chroniący Dolinę Środkowej Wisły (Maciejowicką). Ze względu na przyjętą technologię i specyfikę modernizacji wału całość robót podzielono na:

- wykonanie przesłony przeciw filtracyjnej w postaci cienkościennej ścianki iniekcyjnej bentonitowo – cementowej,

- wykonanie robót ziemnych nadbudowy wału, budowli wałowych oraz robót umocnieniowych i wykończeniowych.

Główne rezultaty projektu (osiągnięte i przewidywane)

- zabezpieczenie przed powodzią,

- ochrona życia i mienia,

Okres realizacji projektu (planowany lub rzeczywisty) miesiąc i rok

 

29.12.2005 – 15.06.2008

 

Budżet wg źródeł finansowania projektu
(w zł i euro)

      Ogółem

 

 

 

                                                 w tym:

Środki UE

(podać nazwę funduszu/Programu)

Budżet woj. mazowieckiego

Budżet państwa

Inne/jakie?

 

19 490 794,33

 

14 557 578,16

EFRR

--

 

--

4 852 526,06

WFOŚiGW

 

Inne istotne informacje o projekcie

 

 

Data otrzymania ostatecznej refundacji: 06.10.2008 r.