SPO 2004 - 2006

Sektorowy Program Operacyjny 2004 – 2006

Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Sektorowy Program Operacyjny był jednym z siedmiu Programów Operacyjnych wdrażanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006. Głównym źródłem finansowania były środki pochodzące z Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji) – łącznie 1.192.689.238 euro. Program miał na celu poprawę konkurencyjności oraz trwały i zrównoważony wzrost sektora rolnego, wsparcie przemysłu przetwórczego w celu poprawy jego pozycji konkurencyjnej oraz wsparcie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. 

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych był jedynym Beneficjentem dla projektów realizowanych w ramach drugiego priorytetu „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich” działania 2.5 „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”.


Dziedzina interwencji funduszy strukturalnych – 1308

W przypadku projektów z zakresu melioracji podstawowych – działania były finansowane ze środków Sekcji Orientacji EFOiGR oraz środków budżetu państwa, w proporcjach 80% środki Sekcji Orientacji EFOiGR i 20% środki budżetu państwa. (art. 29 ust. 3a rozporządzenia nr 1260/1999/WE z dnia ) 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. U. UE L161/1 z dnia 26 czerwca 1999 r.)

W przypadku projektów z zakresu melioracji szczegółowych, mających charakter projektów infrastrukturalnych generujących dochód, wkład Sekcji Orientacji EFOiGR wynosił do 50% całkowitego kwalifikującego się kosztu (art. 29 ust. 4 (i)rozporządzenia nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. U. UE L 161/1 z dnia 26 czerwca 1999 r.)*). Pozostałe 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych to część finansowana ze środków krajowych. Na etapie realizacji projektu część ta współfinansowana była ze środków budżetu państwa, a następnie część stanowiąca 20% kosztów kwalifikowalnych projektu była spłacana przez właścicieli gruntów w rocznych ratach po zakończeniu realizacji projektu. Wysokość opłat wnoszonych przez rolników ustalona była proporcjonalnie do kosztów poniesionych na zmeliorowanie gruntów należących do danego właściciela (złotych/ha).

Cele działania:

Projekty z zakresu melioracji szczegółowych bezpośrednio wpływają na lepsze wykorzystanie środków produkcji (np. nawozów), stabilność i jakość plonów, poprawę skuteczności i efektywności zabiegów agrotechnicznych oraz ochronę użytków rolnych przed powodziami. Warunkiem realizacji melioracji szczegółowych jest wykonanie projektów z zakresu melioracji podstawowych oraz regulacji cieków naturalnych, które zapewniają odpływ wody z urządzeń szczegółowych oraz magazynowanie i doprowadzenie wody do nawodnień, a także ochronę terenów rolnych przed powodziami.

Opis działania:

W ramach działania wspierane były projekty z zakresu melioracji szczegółowych i podstawowych oraz projekty związane z kształtowaniem przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego, wykraczające poza działania związane z utrzymaniem wód, pod warunkiem, że służą one regulacji
stosunków wodnych w glebie, ułatwieniu jej uprawy oraz ochronie użytków rolnych
przed powodziami.

Zakres pomocy:

Wspierane były projekty dotyczące budowy lub modernizacji urządzeń melioracji wodnych określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, ze zmianami).

W ramach tego programu Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie zrealizował 32 projekty:

 • Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego (przebudowa) koryta rzeki Beniaminówka etap II wycinek I i III w km 12+146 – 
  13+365 L=1 219 m i 14+400 – 16+382 L= 1 982 m

Skrócony opis projektu
Zlikwidowanie zagrożenia powodziowego poprzez zapewnienie odpływu nadmiaru wód z obiektów melioracyjnych położonych w zlewni rzeki Beniaminówki.
Wartość projektu: 2 672 322,00 PLN
Środki UE: 2 001 906,00 PLN   

 • Modernizacja przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Sony od km 16+000 do km 19+175

Skrócony opis projektu:
Ochrona terenów przed powodziami poprzez modernizację koryta rzeki oraz budowli piętrzących i upustowych. Zabezpieczenie koryta rzeki przed meandrowaniem, podmywaniem skarp i erozją denną. 7 stopni wodnych.
Wartość projektu: 1 795 542,00 PLN
Środki UE: 1 436 433,00 PLN    
 

 • Modernizacja przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Topielicy od km 6+540 do km 10+000

Skrócony opis projektu:
Udrożnienie  koryta rzeki poprzez modernizację, zabudowę wyrw w skarpach i wybojów w dnie oraz modernizacja istniejących budowli regulacyjnych i komunikacyjno - piętrzących.1 zastawka, 8 przepustów i 1 bród.,
Wartość projektu: 1 757 196,00 PLN
Środki UE: 1 405 757,00 PLN 

 • Przebudowa (modernizacja) prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rz. Narwi  w Pułtusku

Skrócony opis projektu:
Poprawa stanu bezpieczeństwa powodziowego doliny i miasta Pułtusk poprzez przebudowę 
i uszczelnienie wału, wzmocnienie jego konstrukcji oraz dostosowanie parametrów technicznych nasypu do obowiązujących przepisów.
Wartość projektu: 6 649 673,00 PLN
Środki UE: 5 319 738,00 PLN

 • Modernizacja przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Kolnicy od km 19+760 do km 23+300

Skrócony opis projektu: 
Modernizacja koryta rzeki poprzez wykonanie budowli regulacyjnych i piętrząco - komunikacyjnych w celu retencjonowania wody, spowolnienia odpływu i utrzymania wyższego zwierciadła wód gruntowych. 7 przepustów, 3 stopnie, 5 bystrotoków.
Wartość projektu: 1 086 764,00 PLN
Środki UE: 857 482,00 PLN

 • Modernizacja umocnień jazu na rz. Wkrze w km 142+870 m. Młudzyn  

Skrócony opis projektu:
Ochrona użytków rolnych przed powodziami poprzez modernizację jazu, zapobieżenie dalszemu niszczeniu jego umocnień i regulację stosunków wodnych w glebie.1 jaz.
Wartość projektu: 434 533,00 PLN
Środki UE: 342 034,00 PLN 

 • Modernizacja przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Kolnicy – Marusy od km 0+000 do km 4+040

Skrócony opis projektu:
Ochrona terenów rolnych przed powodziami polegająca na modernizacji koryta rzeki, spowolnieniu prędkości płynącej wody oraz jej retencjonowaniu w okresie suszy.
Wartość projektu: 1 023 406,00 PLN
Środki UE: 810 655,00 PLN 

 • Modernizacja umocnień stopnia na rz. Wkrze w km 135+550 wraz z zabudową wyrw w m. Bieżuń

Skrócony opis projektu:
Ochrona użytków rolnych przezd powodziami dzięki modernizacji ubezpieczeń betonowych stopnia, koryta rzeki, zabudowie wyrw w skarpach i wybojów w dnie.
Wartość projektu: 382 841,00 PLN
Środki UE: 298 142,00 PLN

 • Budowa urządzeń melioracji wodnych podstawowych – Budowle piętrzące na rzece Mały Brok gm. Andrzejewo pow. ostrowski

Skrócony opis projektu:
Poprawa gospodarki wodnej w bezpośredniej dolinie rzeki Mały Brok poprzez budowę 3 budowli piętrzących, służących do retencjonowania wód powierzchniowych i wgłębnych.
Wartość projektu: 621 405,00 PLN
Środki UE: 497 124,00 PLN

 • Budowa urządzeń melioracji wodnych podstawowych – Budowle piętrzące na rzece Pełta, gm. Karniewo, pow. makowski

Skrócony opis projektu:
Budowa 2 jazów służących do retencjonowania wód powierzchniowych i wgłębnych wraz z odcinkowym kształtowaniem przekroju podłużnego i poprzecznego, poprawa gospodarki wodnej w bezpośredniej dolinie rzeki oraz stanu technicznego koryta rzeki.
Wartość projektu: 485 235,00 PLN
Środki UE: 388 188,00 PLN  

 • Modernizacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych - budowle piętrzące – Jaz na rzece Orzyc w km 96+252, gm. Chorzele, pow. przasnyski.

Skrócony opis projektu:
Przywrócenie właściwego stanu budowli piętrzącej, służącej do retencjonowania wód powierzchniowych i wgłębnych, i poprawę gospodarki wodnej w bezpośredniej dolinie rzeki. Ochrona przeciwpowodziowa.
Wartość projektu: 482 559,00 PLN
Środki UE: 386 047,00 PLN

 • Modernizacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie – Kanał ”B” w km 2+250 - 8+000, gm. Rząśnik, pow. wyszkowski.

Skrócony opis projektu:
Przywrócenie właściwego stanu technicznego kanału polegające na modernizacji koryta cieku oraz odbudowie budowli komunikacyjnych i piętrzących, co poprawi stosunki wodne na przyległych użytkach rolnych.
Wartość projektu: 585 122,00 PLN
Środki UE: 468 097,00 PLN  

 • Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego cieku naturalnego, wykraczające poza działania związane z utrzymaniem wód – rzeka Płodownica w km 3+270 – 13+000, gm. Baranowo, pow. ostrołęcki.

Skrócony opis projektu:
Poprawa warunków spływu wielkich wód i ograniczenie ich wylewu oraz obniżenie w korycie rzeki poziomu wód niskich i stworzenie możliwości spływu rowami szczegółowymi nadmiaru wód ze zmeliorowanych użytków zielonych.
Wartość projektu: 1 774 546,00 PLN
Środki UE: 1 419 636,00 PLN

 • Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – Drenowanie, zadanie „Czaplice Bąki II cz. 1, gm. Krzynowłoga Mała i Chorzele, pow. przasnyski.

Skrócony opis projektu:
Lepsze wykorzystanie środków produkcji, polepszenie stabilności i jakości plonów, poprawa skuteczności i efektywności zabiegów agrotechnicznych  poprzez zapewnienie optymalizacji stosunków powietrzno-wodnych w glebach użytków rolnych wymagających melioracji.
Wartość projektu: 968 493,00 PLN
Środki UE: 484 246,00 PLN

 • Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – Drenowanie, zadanie „Jasienica Chmielewo, zad. 1, gm. Zaręby Kościelne, pow. ostrowski.

Skrócony opis projektu:
Lepsze wykorzystanie środków produkcji, polepszenie stabilności i jakości plonów, poprawa skuteczności i efektywności zabiegów agrotechnicznych oraz ochrona użytków rolnych przed powodziami poprzez odprowadzenie nadmiaru wód gruntowych i stworzenie uprawianym roślinom optymalnych warunków wzrostu i plonowania.
Wartość projektu: 557 207,00 PLN
Środki UE: 278 603,00 PLN

 • Melioracja użytków rolnych zadania inwestycyjnego „Kamieńczyk-Sewerynówka V”, gm. Sterdyń i Sabnie, pow. Sokołów Podlaski 

Skrócony opis projektu:
Lepsze wykorzystanie środków produkcji, polepszenie stabilności i jakości plonów, poprawa skuteczności i efektywności zabiegów agrotechnicznych oraz ochrona użytków rolnych przed powodziami poprzez odprowadzenie nadmiaru wód gruntowych i stworzenie uprawianym roślinom optymalnych warunków wzrostu i plonowania.
Wartość projektu: 2 780 213,00 PLN
Środki UE: 1 350 909,00 PLN 

Rzeka Swarzyna – odbudowa stopnia w km 1+150, odbudowa jazu kozłowego w km 2+300 oraz brodu w km 1+300 i przejazdu w km 0+900, gm. Trojanów, pow. garwoliński.

Skrócony opis projektu:
Odtworzenie zabudowy koryta rzeki Swarzyny i przywrócenie możliwości rolniczego wykorzystania wód poprzez odbudowę urządzeń piętrzących.
Wartość projektu: 658 613,00 PLN
Środki UE: 526 890,00 PLN

 • Przebudowa stopnia na rzece Wildze w km 41+200 na terenie wsi Kamionka, gm. Borowie, pow. garwoliński.

Skrócony opis projektu:
Przebudowa istniejącego stopnia rzeki Wilgi z uwagi na jego zły stan techniczny , grożący katastrofą budowalną. Zmniejszenie spadku oraz powstrzymanie erozji dna rzeki.
Wartość projektu: 694 457,00 PLN
Środki UE: 552 773,00 PLN

 • Stopień na rzece Świder w km 45+700 na terenie wsi Dłużew, gm. Siennica, pow. Mińsk Mazowiecki.

Skrócony opis projektu:
Wykonanie budowli zapobiegającej erozji uregulowanego koryta rzeki Świder, poprawa stosunków wilgotnościowych użytków rolnych na przyległych terenach powyżej stopnia.
Wartość projektu: 1 750 369,00 PLN
Środki UE: 1 400 295,00 PLN

 • Rzeka Przysowa – przebudowa przekroju podłużnego i poprzecznego koryta w km 6+200 – 20+200 gm. Szczawin i Pacyna.

Skrócony opis projektu:
Przywrócenie prawidłowego funkcjonowania sieci drenarskiej na zmeliorowanych terenach oraz szybszego odpływu nadmiaru wody z doliny rzeki poprzez usunięcie namułu z jednoczesnym wyprofilowaniem skarp.
Wartość projektu: 938 086,00 PLN
Środki UE: 750 469,00 PLN

 • Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe rz. Słupianki w km 0+900 – 9+100 gm. Słupno.

Skrócony opis projektu:
Zmniejszenie niebezpieczeństwa powodziowego  w dolinie rzeki Słupianki oraz ograniczenie ujemnych skutków erozji dna i brzegów.
Wartość projektu: 2 907 980,00 PLN
Środki UE: 2 310 384,00 PLN

 • Rzeka Sierpienica – przebudowa przekroju podłużnego i poprzecznego koryta w km 16+200 – 41+850 wraz z przebudową (modernizacją) 5 szt. jazów kozłowych.

Skrócony opis projektu: 
Ukształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki oraz przywrócenie dawnej funkcji urządzeniom piętrzącym, tzn. jazom kozłowym, co zapewni swobodny odpływ wód ze zmeliorowanych pól i ochronę użytków rolnych przed powodzią.
Wartość projektu: 1 562 329,00 PLN
Środki UE: 1 249 863,00 PLN   

 • Przywrócenie utraconej retencji wodnej w jeziorze Urszulewskim. Etap I – Budowle regulacyjne i piętrzące na rz. Urszulewce w km 3+000 – 3+320 Etap II – Przebudowa przekroju podłużnego i porzecznego koryta rzeki Urszulewki wraz z przebudową (modernizacją) 5 szt. budowli piętrzących w km 0+000 – 3+000.

Skrócony opis projektu:
Zatrzymanie nadmiernego odpływu wody z jeziora poprzez przebudowę przekroju podłużnego i poprzecznego, przebudowę urządzeń piętrzących, wybudowanie stałego przelewu oraz ogroblowanie skarpy rzeki.
Wartość projektu: 565 478,00 PLN
Środki UE: 468 097,00 PLN

 • Modernizacja (przebudowa) wału rzeki Wisły w miejscowości Regów Nowy – Regów Stary w km 3+275 – 6+200, gm. Gniewoszów.

Skrócony opis projektu:
Ochrona użytków rolnych przed powodzią poprzez zmodernizowanie istniejącego wału rzeki Wisły , którego stan techniczny nie spełnia wymaganych przepisami technicznymi warunków.
Wartość projektu: 4 098 323,00 PLN
Środki UE: 3 262 658,00 PLN

 • Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych Mokrosęk – Żdżary II – etap 2, gm. Jedlińsk.

Skrócony opis projektu:
Lepsze wykorzystanie środków produkcji, polepszenie stabilności i jakości plonów, poprawa skuteczności i efektywności zabiegów agrotechnicznych oraz ochrona użytków rolnych przed powodziami poprzez odprowadzenie nadmiaru wód gruntowych i stworzenie uprawianym roślinom optymalnych warunków wzrostu i plonowania.
Wartość projektu: 1 083 488,00 PLN
Środki UE: 541 744,00 PLN 

 • Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych Przyłom III-Miedzechów – domeliorowanie, gm. Jasieniec.

Skrócony opis projektu:
Lepsze wykorzystanie środków produkcji, polepszenie stabilności i jakości plonów, poprawa skuteczności i efektywności zabiegów agrotechnicznych oraz ochrona użytków rolnych przed powodziami poprzez odprowadzenie nadmiaru wód gruntowych i stworzenie uprawianym roślinom optymalnych warunków wzrostu i plonowania upraw sadowniczych..
Wartość projektu: 526 418,00 PLN
Środki UE: 263 209,00 PLN

 • Modernizacja (rozbudowa) wału rzeki Wisły w miejscowości Zbyczyn – Kępice w km 4+000 – 4+ 920, gm. Sieciechów.

Skrócony opis projektu:
Ochrona użytków rolnych przed powodzią poprzez zmodernizowanie istniejącego wału rzeki Wisły , którego stan techniczny nie spełnia wymaganych przepisami technicznymi warunków.
Wartość projektu: 2 809 162,00 PLN
Środki UE: 2 247 330,00 PLN 

 • Modernizacja (rozbudowa) wału rzeki Wisły w miejscowości Głusiec - Zbyczyn w km 0+900 – 3+000, gm. Sieciechów.

Skrócony opis projektu:
Ochrona użytków rolnych (dobrych gleb) przed powodzią, poprzez modernizację istniejącego wału. Zadanie polega na podwyższeniu wału, uszczelnieniu korpusu, ubezpieczeniu faszynowym, modernizacji nawierzchni, wykonaniu schodów na skarpie, wykonaniu dróg technologicznych i zabezpieczeniu wału przed bobrami.
Wartość projektu: 4 120 776,00 PLN
Środki UE: 3 278 021,00 PLN

 • Modernizacja przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Łydyni od km 51+650 do km 58+250.

Skrócony opis projektu:
Udrożnienie  koryta rzeki poprzez modernizację, zabudowę wyrw w skarpach i wybojów w dnie oraz modernizacja istniejących budowli regulacyjnych.
Wartość projektu: 3 353 137,00 PLN
Środki UE: 2 682 509,00 PLN

 • Wykonanie melioracji szczegółowych zadanie inwestycyjne pn. Sikórz Kamionki II etap VI-VII melioracja gruntów, gm. Stara Biała.

Skrócony opis projektu:
Lepsze wykorzystanie środków produkcji, polepszenie stabilności i jakości plonów, poprawa skuteczności i efektywności zabiegów agrotechnicznych  poprzez zapewnienie optymalizacji stosunków powietrzno-wodnych w glebach użytków rolnych wymagających melioracji.
Wartość projektu: 1 569 958,00 PLN
Środki UE: 784 979,00 PLN

 • Wykonanie Melioracji szczegółowych zadanie inwestycyjne pn. „Szczawin Borowy II etap VI” gm. Gąbin.

Skrócony opis projektu:
Lepsze wykorzystanie środków produkcji, polepszenie stabilności i jakości plonów, poprawa skuteczności i efektywności zabiegów agrotechnicznych  poprzez zapewnienie optymalizacji stosunków powietrzno-wodnych w glebach użytków rolnych wymagających melioracji.
Wartość projektu: 789 021,00 PLN
Środki UE: 394 511,00 PLN 

 • Przebudowa jazu na rzece Srebrna w km 6+780 oraz progu na cieku bez nazwy w km 0+050 w Mińsku Mazowieckim.

Skrócony opis projektu:
Rozbiórka i wykonanie nowych budowli piętrzących zapewniających utrzymanie zwierciadła wody w stawach oraz przejście przez cieki wodne, dzięki czemu poziom piętrzenia w rzece Srebrnej i jej dopływie nie spowoduje podtopień gruntów przyległych.
Wartość projektu: 1 206 684,00 PLN
Środki UE: 965 347,00 PLN