RPO 2014 - 2020

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020

RPO WM 2014-2020, którego głównym celem jest inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy, stanowi narzędzie realizacji polityki rozwoju prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Dokument uwzględnia cele tematyczne zdefiniowane przez Komisję Europejską oraz odpowiada na zidentyfikowane wyzwania regionu w zakresie stymulowania rozwoju społecznego i gospodarczego, w powiązaniu z celami nakreślonymi przez Strategię Europa 2020.

Oś priorytetowa V – Gospodarka przyjazna środowisku

Zmiany klimatu wpływają na gwałtowne zmiany atmosferyczne, których konsekwencjami mogą być np. powodzie lub susze. Konieczne jest więc podejmowanie działań mających na celu zapobieganie i zarządzanie ryzykiem. Równie istotnymi obszarami są gospodarka odpadami oraz ochrona środowiska. Działania z zakresu gospodarki przyjaznej środowisku na Mazowszu to również dbałość o dostęp do zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Na wszystkie te cele przeznaczono 91,4 mln euro.

Działanie 5.1 – Dostosowanie do zmian klimatu

Celem tego działania jest efektywniejsze zapobieganie katastrofom naturalnym, w tym powodziom i minimalizowanie ich skutków. 
Podjęte zostaną wszelkie działania związane z poprawą systemu zarządzania ryzykiem powodziowym na terenie województwa mazowieckiego zgodnie z założeniami Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030. Interwencja RPO WM 2014-2020 w zakresie przedmiotowego obszaru wpłynie przede wszystkim na wzrost poziomu bezpieczeństwa powodziowego zamieszkałej w dolinach rzek ludności, a także przyczyni się do wzrostu możliwości retencjonowania wody w dobie niekorzystnych zmian klimatu. 

W ramach tego działania zgłoszono 7 projektów do konkursu nr RPMA.05.01.00-IP.01-14-033/16.

Lp.

Nazwa zadania

Termin realizacji

Wart. całkowita

Środki wspólnotowe

Wkład krajowy

Koszty kwalifikowalne

1

2

3

4

5

6

7

1

Remont pompowni nr 1 i śluz wałowych nr 1, 2, i 3 w miejscowości Pułtusk, pow. pułtuski

29.11.2019

4 768 200,85

3 802 616,68

965 584,16

4 753 270,85

2

Doprowadzalnik Kępa Polska- przebudowa przekroju podłużnego i poprzecznego koryta w km 0+000 - 3+700, gm. Bodzanów i Mała Wieś

28.06.2019

3 593 896,65

2 816 028,20

777 868,45

3 520 035,25

3

Modernizacja pompowni Arciechów gm. Iłów

28.06.2019

9 098 596,99

7 103 635,99

1 994 961,00

8 879 544,99

4

Rozbudowa wału lewego rzeki Zagożdżonki - w km 0+000 - 7+550 gm. Kozienice

18.04.2020

34 813 268,64

27 321 755,63

7 491 513,01

34 152 194,54

5

Rozbudowa wału prawego rzeki Zagożdżonki - w km 0+000 - 6+700 gm. Kozienice

 

18.04.2020

26 905 967,14

21 067 720,75

5 838 246,39

26 334 650,94

6

Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040- 35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki-Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński - etap III w km 23+040 - 26+900

29.11.2019

24 991 724,90

19 793 620,96

5 198 103,94

24 742 026,20

7

Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040- 35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki-Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński - etap II w km 26+900 - 30+900

29.11.2019

21 047 745,50

16 619 697,64

4 428 047,86

20 774 622,06

Razem

125 219 400,67

98 525 075,85

26 694 324,81

123 156 344,83