PROW 2007- 2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PROW 2007-2013 obejmował 22 działania, które były wdrażane w ramach 4 osi priorytetowych. Wszystkie te działania były finansowane z Europejskiego Fund    uszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz współfinansowane z krajowego budżetu. 14 Działań z PROW 2007-2013 wdrażała  ARiMR, 6 samorządy wojewódzkie a po jednym Agencja Rynku Rolnego i Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA). 
Priorytety i kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, podlegające wsparciu z EFRROW zostały określone w Krajowym Planie Strategicznym Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zakres i formę wsparcia określał Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013).  Łączna kwota środków na PROW 2007-2013 to ok. 17,2 mld euro, z czego ponad 13,2 mld euro pochodziło z budżetu UE (EFRROW), a ok. 4 mld stanowiły krajowe środki publiczne. 
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych był  jedynym Beneficjentem dla projektów realizowanych w ramach Osi 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Działania 125. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa   - Schematu II
Pomoc była przyznawana na projekty:

 1. zgodne z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.), w szczególności:
  1. poparte wystąpieniem właścicieli gruntów o przeprowadzenie inwestycji w zakresie budowy urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
  2. dla których po zrealizowaniu projektu właściciele gruntów dokonają zwrotu 20% kosztów wykonania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, określonych w końcowym raporcie z realizacji inwestycji, w ramach opłaty inwestycyjnej, stanowiącej dochody budżetu państwa,
 2. z zakresu budowy i modernizacji urządzeń melioracji wodnych, w tym dotyczących retencji wody i nawodnień użytków rolnych;
 3. dla których opracowano kosztorys inwestorski;
 4. zgodne z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.), w szczególności w zakresie przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko;
 5. zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o ochronie przyrody (Dz.U. 92 poz. 880 z późn. zm.), w szczególności w zakresie:
  1. nie powodowania pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin i zwierząt na obszarach Natura 2000,
  2. uzyskiwania decyzji właściwego organu dotyczącej warunków prowadzenia robót na terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów wodnych, w tym na obszarach Natura 2000, rezerwatów przyrody, itp.

Zakres dofinansowana obejmował

 1. opracowanie dokumentacji technicznej projektów;
 2. koszty robót budowlano-montażowych z zakresu melioracji wodnych, w tym dotyczących retencji wodnej, w szczególności budowy i modernizacji sztucznych zbiorników wodnych, budowli piętrzących oraz urządzeń do nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych; 
 3. koszty wykupu gruntu pod inwestycje (koszty te nie mogą stanowić więcej niż 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu).

Forma i wysokość pomocy

Pomoc polega na refundacji kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację projektów. Poziom pomocy wynosi maksymalnie 100% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi z budżetu państwa.

W przypadku operacji z zakresu retencji wodnej, realizowanych z udziałem środków przyznanych po przeglądzie WPR (Health Check) – wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi z budżetu państwa

Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły, Królewski Las zad. II, na odcinku Królewski Las – Kępa Radwankowska.

Planowany cel operacji:

Operacja ma celu poprawę zabezpieczenia przeciwpowodziowego Doliny Czerskiej o powierzchni około 1 730 ha poprzez przebudowę z elementami rozbudowy i nadbudowy wału przeciwpowodziowego na długości 2,8 km. Zakres wykonanych robót obejmował wyrównanie niwelety korony wału do wymaganej rzędnej w celu likwidacji lokalnych obniżeń poprzez wbudowanie około 100 000 m3 gruntu w korpus wału przeciwpowodziowego. Ponadto korpusu budowli został uszczelniony poprzez wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej w stopie wału metodą DSM oraz ułożenie maty bentonitowej na skarpie odwodnej. Skarpa odwodna została zabezpieczona przed zwierzętami ryjącymi stalową siatką ocynkowaną, a skarpy odwodną i odpowietrzną umocniono poprzez ułożenie geokraty i obsiew mieszanką traw. Wyremontowano 5 przejazdów wałowych i wybudowano 7 sztuk schodów skarpowych.

Koszt całkowity operacji: 9 213 731,24 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 5 358 956,49 PLN

Jaz na rzece Łasica w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów.

Planowany cel operacji:

Operacja ma na celu poprawę zdolności retencyjnych zlewni rzeki Łasicy na obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny poprzez budowę jazu piętrzącego o świetle 3 x 4 m wraz z przepławką dla ryb, dojazdem i przejazdem przez jaz dla potrzeb eksploatacyjnych i konserwacyjnych budowli. Wysokość piętrzenia ruchomego wynosi 1,60 m. Zainstalowano trzy zasuwy stalowe dwudzielne z mechanizmami wyciągowymi o napędzie ręcznym. Dla zapewnienia stałej migracji ichtiofauny wybudowana została przepławka dla ryb w formie korytka obwodowego z przejściem kanałem krytym pod zjazdem z przejazdu przez jaz.

Koszt całkowity operacji: 1 819 663,11 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 1 304 861,60 PLN

Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Kamieńczyk-Sewerynówka IV gm. Sterdyń pow. sokołowski.

Planowany cel operacji:

Celem inwestycji jest odprowadzenie nadmiaru wód gruntowych i obniżenie ich położenia do poziomu optymalnego dla roślin polowych. Zostanie to osiągnięte poprzez wykonanie drenowania systematycznego gruntów ornych oraz odbudowę istniejących rowów melioracyjnych, które stanowić będą odpływy drenarskie.

Koszt całkowity operacji: 6 113 690,56 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 3 726 737,75 PLN

Przebudowa-kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Wilgi w km 24+600 "“ 26+600 z odbudową 2 stopni i remontem 1 stopnia, m. Garwolin i wieś Czyszkówek gm. Garwolin, pow. garwoliński.

Planowany cel operacji:

Celem operacji jest poprawa ochrony użytków rolnych przed powodziami, poprzez taką przebudowę i ukształtowanie koryta rzeki tak, aby stała się ona sprawnym odbiornikiem wód, umożliwiając bezpieczne odprowadzanie wód wielkich.

Koszt całkowity operacji: 3 245 438,56 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 1 781 724,30 PLN

Rzeka Ryksa "“ przebudowa wałów wstecznych oraz remont koryta cieku w km 0+000 "“ 2+200

Planowany cel operacji:

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest rozbudowa wałów wstecznych oraz remont koryta rzeki Ryksy w km 0+000 "“ 2+200. Rozbudowa obwałowania rzeki Ryksy ograniczy rozmycie oraz przerwanie wału w czasie przechodzenia wód powodziowych oraz zabezpieczy obwałowanie przed szkodliwą działalnością bobrów. Natomiast remont koryta rzeki Ryksy zapewni prawidłową ochronę przeciwpowodziową terenów położonych w dolinach: Zakrzewo-Kępa Polska i Rakowo-Drwały oraz wpłynie na poprawę spływu wód i lodów w jej dolnym odcinku, a tym samym zabezpieczy dno rzeki przed postępującą erozją.

Koszt całkowity operacji: 3 232 751,77 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 1 987 827,66 PLN

Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Jagodno na rzece Wiązownicy w km 1+928 "“ 3+500, gm. Przytyk "“ czasza zbiornika, jaz piętrzący i zapora czołowa.

Planowany cel operacji:

Celem operacji jest poprawa gospodarowania wodą w zlewni rzeki Wiązownicy poprzez retencjonowanie wody w zbiorniku w celu wyrównania przepływów niskich w korycie rzeki poniżej zbiornika w okresach niżówkowych oraz zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej .

Koszt całkowity operacji: 17 837 254,35 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 11 286 717,15 PLN

Przebudowa (modernizacja) przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Łydyni od km 16+150 do km 23+300, gm. Ojrzeń i gm. Ciechanów, pow. ciechanowski

Planowany cel operacji:

Przebudowa (modernizacja) koryta rzeki Łydyni na długości 7,150 km zapewni ochronę terenów rolnych przed powodziami, poprawi odpływ wody z urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz umożliwi magazynowanie i doprowadzanie wody do nawodnień. Ustabilizuje warunki wodne na obszarze leżącym wzdłuż cieku, a poprzez regulację stosunków wodnych w glebie ułatwi jej użytkowanie.

Koszt całkowity operacji: 3 846 363 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 2 520 252 PLN

Przebudowa (modernizacja) lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Narwi w Pułtusku ZADANIE I km 0+000 - 1+944 miastko Pułtusk, woj. mazowieckie

Planowany cel operacji:

Celem inwestycji jest ochrona doliny miasta Pułtuska przed powodziami poprzez ograniczenie występowania nadmiernych przecieków wody w podłożu i korpusie wału tj. wykonanie uszczelnienia wału przesłoną hydroizolacyjną metodą wgłębnego mieszania gruntu, wyrównania korony wału dla uzyskania stałego, bezpiecznego wzniesienia korony nad poziomem wody przy przepływie Q1% ≥ 1 m oraz uszczelnienie korpusu wału bentomatą i zagęszczenia skarpy odwodnej.

Koszt całkowity operacji:4 581 602 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej:2 816 558 PLN

Przebudowa (modernizacja) przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Chraponianki od km 3+440 do km 9+000,gm. Lutocin, pow. żuromiński

Planowany cel operacji:

Przebudowa (modernizacja) koryta rzeki Chraponianki na długości 5,560 km zapewni ochronę terenów rolnych przed powodziami, poprawi odpływ wody z urządzeń melioracji szczegółowych oraz zapobiegnie erozji dna i brzegów. Ustabilizuje warunki wodne na obszarze wzdłuż cieku, a poprzez regulację stosunków wodnych w glebie ułatwi jej użytkowanie.

Koszt całkowity operacji: 1 720 285 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 1 030 971 PLN