Inwestycje

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie realizuje w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o których mowa w ust. 1, art. 70 ust. 3, art. 74b ust. 1 i 4 oraz art. 74c ustawy Prawo wodne. W kompetencjach jednostki jest programowanie, planowanie i nadzorowanie wykonywania urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz szczegółowych, w trybie, o którym mowa w art. 74 ust. 2. Do zadań Działu Inwestycji i Programów Europejskich należy w szczególności przygotowanie i realizacja zadań inwestycyjnych, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej dotyczących melioracji, ochrony przeciwpowodziowej oraz gospodarki wodnej w rolnictwie, a także zadań finansowanych z rezerwy celowej budżetu państwa.