Utrzymanie wód

ZASADY PARTNEWRSTWA Z JEDNOSTKAMI SAMORZADU TERYTORIALNEGO

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie informuje, że wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2015 roku o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2015 poz. 2295) powstała możliwość dofinansowywania z własnych środków jednostki samorządu terytorialnego kosztów wykonania urządzeń melioracji podstawowych oraz utrzymania wód, na podstawie stosownych porozumień na co wskazuje odpowiednio:

Art. 30 a
1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą ponosić koszty utrzymania wód.
2. Wysokość kosztów utrzymania wód przez jednostki samorządu terytorialnego określa się w porozumieniu, do którego zawarcia są upoważnione podmioty, o których mowa 
w art. 11 ust. 1 pkt 2 i 4.

Art. 72 ust. 2 pkt 3
2. Urządzenia melioracji wodnych podstawowych mogą być wykonywane na koszt innych osób prawnych lub osób fizycznych, a także współfinansowane:
3) ze środków jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumienia, do którego zawarcia upoważnione są podmioty, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2 i 4. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. (t. j. Dz. U. z 2001 r. poz. 469 ze zm. ze zm.)

Powyższe zadania związane z gospodarką wodną i ochroną przeciwpowodziową, 
są zadaniami z zakresu administracji rządowej, których realizacje powierzono marszałkom województw, zgodnie zapisami art. 11 ust. 1 pkt 4 oraz art. 75 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. a wprowadzone nowelizacją przepisy stanowią nowe źródło ich finansowania i są szansą na poprawę stanu wód oraz infrastruktury przeciwpowodziowej i służącej rolnictwu.

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 19 kwietnia 2016 roku przyjął Informację dotyczącą propozycji zasad współpracy w zakresie finansowania lub współfinansowania przez Jednostki Samorządu Terytorialnego realizacji zadań z zakresu utrzymania wód oraz wykonywania urządzeń melioracji wodnych podstawowych. Określił tym samym wstępne założenia współpracy Marszałka Województwa Mazowieckiego (reprezentowanego przez Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie), i Jednostek Samorządu Terytorialnego, mającej na celu udzielenie przez JST na realizację zadań o których mowa w art. 30a i 72 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne pomocy finansowej w formie dotacji celowej lub pomocy rzeczowej, na warunkach określonych w porozumieniu.

Jednostki Samorządu Terytorialnego zainteresowane wydatkowaniem środków finansowych z przeznaczeniem na gospodarkę wodną i ochronę przeciwpowodziową powinny zgłosić swój pisemny wniosek do odpowiedniego właściwego miejscowo Oddziału Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, zabezpieczając tym samym w swoim budżecie środki finansowe na zadanie, określając cel i klasyfikację budżetową udzielonej przez gminę pomocy finansowej.

Opracowane wstępne założenia współpracy zakładają, że zawarcie stosownego porozumienia poprzedzają czynności, które można określić jako „przygotowawcze”, natomiast po zawarciu porozumienia następują czynności związane z realizacją przedsięwzięcia.