Opis działania

Współpraca z samorządami

Zadania związane z gospodarką wodną i ochroną przeciwpowodziową są zadaniami z zakresu administracji rządowej, których realizację powierzono marszałkom województw. Powyższe reguluje art. 11 ust. 1 pkt 4) oraz art. 75 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) w brzmieniu:

Art. 11.
1. Prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem art. 13, wykonują:
(…)
4) marszałek województwa, jako zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa – w stosunku do wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, służących polepszeniu zdolności produkcyjnej gleby i ułatwieniu jej uprawy, oraz w stosunku do pozostałych wód niewymienionych w pkt 1–3.
(…)
Art. 75.

 1. Programowanie, planowanie, nadzorowanie wykonywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, w trybie,  o którym mowa w art. 74 ust. 2, urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych należy do marszałka województwa.
 2. Zadania, o których mowa w ust. 1, art. 70 ust. 3, art. 74b ust. 1 i 4 oraz art. 74c, marszałek województwa realizuje jako zadania z zakresu administracji rządowej.

Do dnia 31 grudnia 2015 r. finansowanie ww. zadań możliwe było ze środków przyznawanych na ten cel z budżetu państwa w formie dotacji.
Od dnia 31 grudnia 2015 r., zgodnie z wprowadzoną nowelizacją ustawy Prawo wodne, na mocy wprowadzonych ww. nowelizacją przepisów, tj. art. 30 a oraz art. 72 ust. 2 pkt 3, możliwe jest finansowanie oraz współfinansowanie ww. zadań ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego. 
Treść przytoczonych powyżej przepisów przedstawiono poniżej:

Art. 30 a

 1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą ponosić koszty utrzymania wód.
 2. Wysokość kosztów utrzymania wód przez jednostki samorządu terytorialnego określa się w porozumieniu, do którego zawarcia są upoważnione podmioty, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2 i 4.

Art. 72

 1. Urządzenia melioracji wodnych podstawowych stanowią własność Skarbu Państwa i są wykonywane na jego koszt,  z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Urządzenia melioracji wodnych podstawowych mogą być wykonywane na koszt innych osób prawnych lub osób fizycznych, a także współfinansowane:
  1) z publicznych środków wspólnotowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1448 i 1856) oraz
  2) z innych środków publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649), w ustawie z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 173) oraz w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146);
  3) ze środków jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumienia, do którego zawarcia upoważnione są podmioty, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2 i 4.
 3. Rozstrzygnięcie w sprawie współfinansowania wykonywania urządzeń melioracji wodnych podstawowych z publicznych środków wspólnotowych, o których mowa w ust. 2, lub z innych środków publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w ustawie z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 podejmuje, w drodze decyzji, marszałek województwa w uzgodnieniu z wojewodą.

Art. 88a

 1. Ochrona przed powodzią jest zadaniem organów administracji rządowej i samorządowej.(…)

Również art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w którym mowa, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej należy do zadań własnych gminy, a jednym z tych zadań jest właśnie ochrona przeciwpowodziowa jest spójny z wyżej cytowanymi regulacjami prawnymi.
 
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie w ciągu kilku ostatnich lat nawiązał współpracę z kilkoma jednostkami samorządu terytorialnego i wyraża gotowość do jej podjęcia przy nowych inicjatywach.