Regulamin

Korzystanie z zasobów portalu mapa.wzmiuw.waw.pl zwanego dalej "GeoMelioMazowsze" oznacza akceptację bez ograniczeń i zastrzeżeń niniejszego Regulaminu.

I. Definicje podstawowych pojęć regulaminu:

 1. Regulamin "“ określa zasady, zakres i warunki korzystania z zasobów portalu "GeoMelioMazowsze";
 2. Portal "GeoMelioMazowsze" "“ utworzony i utrzymywany przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie jako centralny punkt publicznego dostępu do danych dotyczących wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów dla terenu województwa mazowieckiego, pochodzących z zasobów WZMiUW w Warszawie, dostępnych pod adresem internetowym http://mapa.wzmiuw.waw.pl
 3. Dane przestrzenne "“ dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do określonego położenia lub obszaru geograficznego;
 4. Usługi danych przestrzennych "“ usługi będące operacjami, które mogą być wykonywane przy użyciu oprogramowania komputerowego na danych zawartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanych;
 5. Zbiór danych przestrzennych "“ rozpoznawalny ze względu na wspólne cechy zestaw danych przestrzennych;
 6. Metadane infrastruktury informacji przestrzennej "“ informacje, które opisują zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych i umożliwiające odnalezienie, inwentaryzację oraz używanie tych danych i usług;
 7. Usługodawca "“ Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, który tworzy i utrzymuje "GeoMelioMazowsze";
 8. Usługobiorca "“ osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zasobów "GeoMelioMazowsze".

II. Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z zasobów witryny internetowej http://mapa.wzmiuw.waw.pl;
 2. Usługobiorca jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z "GeoMelioMazowsze". Potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu jest równoznaczne z oświadczeniem Usługobiorcy, że go rozumie i akceptuje;
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z "GeoMelioMazowsze" w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

III. Rodzaje i zakres świadczonych usług przestrzennych:

 1. Usługa wyszukiwania - tj. wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz wyświetlanie zawartości metadanych;
 2. Usługa przeglądania - tj. wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych.

IV. Warunki oraz zasady korzystania z danych i usług przez Usługobiorców

 1. Dostęp do usług o których mowa w rozdziale III jest powszechny i nieodpłatny;
 2. Usługobiorca ma prawo korzystać z zasobów "GeoMelioMazowsze" tylko do celów niezarobkowych i niekomercyjnych, wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego określonego przepisami ustawy o prawie autorskim;
 3. Usługobiorca nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać, udostępniać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać treści "GeoMelioMazowsze" w całości bądŁº we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.

V. Warunki techniczne korzystania z danych i usług.

 1. W celu prawidłowego korzystania z zasobów "GeoMelioMazowsze" wymagane jest:
  a. Połączenie z siecią Internet;
  b. Urządzenie pozwalające na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów (przeglądarka internetowa), akceptującym pliki typu cookies oraz Java Script;
  c. Konto e-mail (w przypadku potrzeby interaktywnego korzystania z zasobów portalu "GeoMelioMazowsze").
 2. Przy korzystaniu z zasobów "GeoMelioMazowsze" zabronione jest:
  a. Wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądŁº innych kodów komputerowych, skryptów lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie "GeoMelioMazowsze" lub infrastruktury technicznej albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do infrastruktury technicznej systemu;
  b. Wykorzystywanie kodów komputerowych, skryptów lub programów automatyzujących korzystanie z usług udostępnionych przez "GeoMelioMazowsze".

VI. Prawa autorskie

 1. Zawartość niniejszej witryny jest chroniona prawem autorskim z uwzględnieniem treści art. 4 ustawy o prawie autorskim, zgodnie, z którym: "Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: akty normatywne lub ich urzędowe projekty; urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole; opublikowane opisy patentowe lub ochronne; proste informacje prasowe."
 2. Usługobiorca nie może usuwać bądŁº w jakikolwiek inny sposób zmieniać informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności intelektualnej umieszczonych w informacjach map i na zdjęciach.

VII. Informacja dodatkowa

W celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub informacji związanych z treścią Regulaminu należy skontaktować się drogą elektroniczną na adres email: geomelio@wzmiuw.waw.pl

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania tj. od 12.11.2013 r.
 2. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do "GeoMelioMazowsze" z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 5. Usługodawca ze względów bezpieczeństwa oraz z powodu jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy ma prawo czasowo zawiesić dostęp do "GeoMelioMazowsze"
 6. na okres niezbędny do usunięcia zaistniałych okoliczności.
 7. Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z korzystaniem z portalu "GeoMelioMazowsze", jego użytkowaniem bądŁº niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóŁºnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego czy też nie przestrzeganiem Regulaminu przez Usługobiorców.
 8. Niniejszy Regulamin może być w każdym czasie i w dowolnym zakresie zmieniany. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej "GeoMelioMazowsze".
 9. "GeoMelioMazowsze" jako witryna internetowa może zawierać odnośniki do witryn zarządzanych przez strony trzecie.
 10. Z odnośników do innych zasobów internetowych Usługobiorca korzysta na własne ryzyko. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność danych zawartych na stronach, do których można uzyskać dostęp poprzez "GeoMelioMazowsze".
 11. Korzystanie przy pomocy "GeoMelioMazowsze" z danych zawartych na stronach internetowych http://www.geoportal.gov.pl oraz http://maps.google.com możliwe jest jedynie przy zachowaniu łącznie warunków określonych w niniejszym Regulaminie oraz regulaminach korzystania z danych zawartych na tych stronach.
 12. Dane prezentowane na "GeoMelioMazowsze" są danymi poglądowymi, które nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych oraz w czynnościach prawnych. W przypadku potrzeby wykorzystania danych z ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów do celów komercyjnych lub prawnych należy kontaktować się bezpośrednio z odpowiednimi terytorialnie oddziałami Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie.
 13. Dane pochodzące z ewidencji wód i urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, które niezbędne są dla Usługobiorcy do prowadzonej działalności gospodarczej lub działań prawnych, mogą być przez niego wykorzystane w tym celu wyłącznie na podstawie zasad określonych w art. 70 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku "“Prawo wodne (Dz. U z 2012 roku Nr 145).
 14. Na wykorzystanie danych pochodzących z ewidencji wód i urządzeń melioracji wodnych do celów komercyjnych oraz prawnych niezbędna jest pisemna zgoda Usługodawcy.