W dniu 04 paŁºdziernika 2013 r. odbył się odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie "Nieskórz, Jasienica, Chmielewo" gm. Ostrów Mazowiecka i gm. Zaręby Kościelne, pow. ostrowski"


Inwestycja została zrealizowana w ramach "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013";
Oś I - "Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego"; działanie 125 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"; Schemat II "“ "Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi".

 
Data publikacji: 03-01-2014 r.

W W dniu 20 listopada 2013r. odbył się odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji zadania inwestycyjnego pn. "Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Płodownica w km 13+000 do 17+500, wraz z budowlami, gm. Baranowo, pow. ostrołęcki"


Inwestycja została zrealizowana w ramach "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013";
Oś I - "Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego"; działanie 125 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"; Schemat II "“ "Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi".

 
Data publikacji: 02-01-2014 r.

W dniu 28 listopada 2013 r. odbył się odbiór końcowy zadania inwestycyjnego pn. "Budowa jazu na rz. Trybówka i zastawki na Kanale Księży Lasek w m. Brzozowy Kąt, gm. Czarnia, pow. ostrołęcki"

Inwestycja została zrealizowana w ramach "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013";
Oś I - "Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego"; działanie 125 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"; Schemat II "“ "Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi".

 
Data publikacji: 31-12-2013 r.

18-12-2013 r. "Doposażenie Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego w Kamionie w sprzęt do utrzymania i konserwacji cieków wodnych, urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz wałów przeciwpowodziowych w celu ochrony przeciwpowodziowej dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 590 022,80zł"

 
Data publikacji: 18-12-2013 r.

20-11-2013 r. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział Płock zawarł umowę na dofinansowanie zadania pn: "Likwidacja przecieków i przywrócenie stateczności prawego wału wstecznego rzeki Bzury gm. Młodzieszyn i Brochów"

 
Data publikacji: 09-12-2013 r.